Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2014

a-jak-andzia
2297 fa86
Reposted fromKameliaLove KameliaLove viacouples couples
a-jak-andzia
Reposted fromweightless weightless viacouples couples
a-jak-andzia
0908 cf70
Reposted frommadlenaa madlenaa viacouples couples
2908 f47d 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viacouples couples
7077 2829
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viacouples couples
a-jak-andzia
a-jak-andzia
7329 f4c0
Reposted fromimyours imyours viacouples couples

May 04 2014

a-jak-andzia
a-jak-andzia
Reposted fromshakeme shakeme viadidlirnik didlirnik
a-jak-andzia
Dziś znów noszę Twój zapach na sobie. Zarówno na ciele, jak i w sercu. 
a-jak-andzia
Kobiety mają wspaniały instynkt. Wszystko zauważają - z wyjątkiem tego, co oczywiste.
— Oscar Wilde
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianosceteipsum nosceteipsum
4991 b341

i should get this one

a-jak-andzia
Jak pijana to tylko szczęściem. Pijaną ze szczęścia chcę częściej być.
— życiowe, okolicznościowe.
a-jak-andzia
6600 3ebd
Reposted fromretaliate retaliate viaesperalblues esperalblues
a-jak-andzia
0797 056e
Reposted fromkatarzyna katarzyna vianosceteipsum nosceteipsum
0938 8654 500
6801 47e6
Reposted fromnowherextohide nowherextohide
a-jak-andzia
4526 1129
Reposted fromveronika1997 veronika1997
a-jak-andzia
4536 4496
Magia zupy. with @lionheart
Reposted fromnattaly nattaly
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl